Karta zgłoszenia dziecka do Centrum Wsparcia DrimTim.

Proszę o przyjęcie

do Centrum Wsparcia DrimTim, ul. Kolińskiego 24 Łódź.


INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA


RODZICE / OPIEKUNOWIE


DZIECKO

Samodzielność: (proszę zaznaczyć te stwierdzenia, które charakteryzują Państwa dziecko)


Jedzenie: (proszę zanaczyć te stwierdzenia, które charakteryzują Państwa dziecko)


PROSIMY O ODPOWIEDŹ NA PYTANIA:


PROSZĘ O ZAZNACZENIE:


Proszę wybrać plik
Proszę wybrać plik
Proszę wybrać plik
Proszę wybrać plik

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW:
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych dziecka i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest Allando sp. z o.o. ul. Łokietka 17, 95-080 Tuszyn, tel. +48 667 55 26 36 – organ prowadzący Centrum Wsparcia DrimTim z siedzibą w Łodzi przy ul. Kolińskiego 24 (Cnetrum Wsparcia).
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@allando.com.pl;
3) dane osobowe dziecka, jego rodziców (opiekunów prawych) są
przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Centrum Wsparcia może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO;
4) odbiorcą danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
b) uprawnione podmioty dostarczające Centrum Wsparcia obsługi informatycznej lub prawnej na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO;
6) dane zgromadzone w/w celu w Centrum Wsparcia będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, nie dłuższy niż 10 lat od ukończenia przez dziecko 16 lat;
7) dziecku lub jego rodzicom (opiekunom prawnym), przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
8) dziecku lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych z art. 20 RODO;
9) w Centrum Wsparcia nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do
profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące dziecka, pełnoletniego ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili tych osób;
10) jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11) podanie danych dziecka oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) jest obowiązkowe wówczas, gdy wynika to wprost z przepisów ustaw, o których wyżej mowa lub rozporządzeń wydanych na ich podstawie, w pozostałym zakresie nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację usług przez Centrum Wsparcia.

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Wyrażam zgodę".

Captcha

Przetwarzanie...

© 2023 Artgroszka.pl Studio. All rights reserved.

Fundacja LEDgo

ul. Łokietka 17
95-080 Tuszyn, Polska

Dane o Fundacji

NIP: 728-27-99-979

REGON: 101860486

KRS: 0000516788

Numer konta:
45 1020 3378 0000 1702 0393 4841

Nasz Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our news & deals delivered to you.

  • (+48) 693 068 686
  • biuro@ledgo.com.pl

Ta strona używa plików cookie, aby zagwarantować Ci lepsze wrażenia z przeglądania. Klikając na przycisk wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeżeli się zgadzasz, zatwierdź komunikat, jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.